Pazar…Pazar… 2021/385

Pazar…Pazar…

YÖNETİCİ 3S – LİDER 4S

İş dünyasında yönetici ile lider arasındaki farkları çok geniş tanımlarla yapmak mümkündür. Genellikle bu kavramlar iç içe geçmekte ve bir kavram karmaşası yaşanmaktadır.

Yönetici ile lider ayırımını doğru yapmak neden önemlidir? Çünkü bir örgütü (İşletmeyi) veya örgüt içindeki bir birimi yönlendirebilmek için, yasal güçten daha fazlasına gereksinim vardır. Bir yönetici kendisine verilen yetkileri ve güç kaynaklarını kullanarak (Ödüllendirme gücü, cezalandırma gücü, uzmanlık gücü…vs.) örgüt bünyesinde çalışan insanları çalıştırırken, lider ise başkalarını belirli bie amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, onlara ilham veren ve etkileyen, o kişilerin kendisini isteyerek izlemelerini sağlar.

İnsanları yasal bir güçle çalıştırmak, özellikle Z Kuşağı gibi genç çalışanları bir işi yapmak için motive etmek, yapabileceğinin daha fazlasını beklemek, hatta etkili iletişim kurmak neredeyse olanaksızdır.

Ancak çalışanlar, bir üst düzey çalışanın veya girişimcinin liderlik yeteneklerini fark ettiklerinde ve bunları davranışlarında yansıtan insanlarla çok daha etkin iletişim kurmakta, onlara güvenmekte, birlikte çalışmaktan motive olmaktadırlar. Bu durum da çalışanların performanslarına olumlu olarak yansımaktadır.

Bu ayırımı yapabilmek için Yönetim Bilimci Craig Watson’un çok net olarak tanımladığı “3S” ve “4S” formülleri ile açıklayabiliriz:

Bir yöneticinin örgütü etkin yönetebilmesi için, (3S)

Structure – Yapı: İşletmenin resmi yapısının kurulmuş, organizasyon şemasının yapılmış olması;

Strategy – Strateji: İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için stratejinin belirlenmiş olması;

System – Sistem: Örgütte, yönetim yapısının kurulmuş, görev tanımlarının ve iş akışlarının belirlenmiş olması ve bunların teknolojik olanaklarla desteklenmiş olması gerekmektedir.

Bir liderin ise formal veya informal bir örgütü harekete geçirebilmesi için, (4S)

Style – Tarz: Tüm çalışanlar tarafından olumlu algılanan, motive edici, güven verici, çalışanlara eşit davranan bir tarzı olması;

Skills – Yetenekler: Hayal gücü, fırsatları zamanında değerlendirebilen, çalışanlarla etkin iletişim kurabilen, çalışanlardaki yetenekli kişileri keşfederek onlara kariyer olanakları sunan, etkili konuşan, işletmeyi güçlü temsil edebilmesi, işi teknik olarak çok iyi bilmesi;

Staff – Ekip, çalışanlar: Kendilerini örgüte adamış, aralarındaki problemleri çözmüş, örgüt içi veya dışı etkili ve verimli ilişkiler kuran, yardımlaşan ve ekip ruhuna sahip bir ekibi oluşturması,

Shared Goals – Ortak hedefler: Örgütün amaç ve hedeflerini, vizyonunu en üst düzeydeki çalışandan en alt düzeyde çalışanlara kadar, tümüne inandırmış ve bu vizyona yönlendirmiş olması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yöneticilik organizasyonu düzenli olması ve tutarlı sonuç üretmesi, liderlik ise yeni vizyon vererek değişimleri gerçekleştirmektir.

Kaynakça

Koçel, T., İşletme Yöneticiliği, 18.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2020.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir