Pazar…Pazar 2023/496

Pazar…Pazar…

HOŞGÖRÜSÜZ TUTUM: SİNİZM

Sinizm, toplumda ve bireylerde yaygın olarak gözlemlenen bir tutumdur. Sinik kişiler, genellikle olaylara, insanlara ve yaşama karşı alaycı, umursamaz ve güvensiz bir yaklaşım sergilerler. Siniklik, tarih boyunca felsefe, edebiyat ve psikoloji gibi birçok alanda incelenmiş ve tartışılmıştır.

Sinik bireyler, olayları olumsuz bir gözle ele alır ve sık sık alaycı bir üslup kullanarak çevrelerindeki insanlarla etkileşimde bulunurlar. Sinizm, dünya görüşüne, kültürel değerlere veya toplumsal normlara karşı bir tepki olarak ortaya çıkabilir.

Sinizmin Kökenleri MÖ 412 yılında Sinop’da doğmuş, MÖ 323 yılında Korint’de ölmüş, Kinik felsefesinin öncüsü ünlü filozof Diyojen (Diogenes)’e dayanır. Sinoplu Diyojen veya Kinik Diyojen, medeniyeti reddetmiş ve medeniyet içerisinde medeniyetten uzak bir şekilde yaşamaya çalışmış bir antik çağ filozofudur.

Diyojen, Cynicism olarak bilinen bir felsefi okulun kurucusuydu. Sinizmin temelinde, lüks ve maddi zenginliklerin insanları mutlu etmediği, gerçek mutluluğun doğal yaşam ve erdemde bulunabileceği düşüncesi yatmaktaydı.

Diyojen, kent yaşamının yapay ve yanıltıcı olduğuna inanarak, doğal hayatı ve dürüstlüğü benimsemiş ve bu düşüncelerini çevresindeki insanlara sık sık alaycı bir üslupla aktarmıştır.

Sinizmin Belirtileri

a. Alaycı Dil Kullanma:
Sinik bireyler, sıklıkla olayları ve insanları alaycı bir dille eleştirirler. Mizah ve alay, sinizmin temel bileşenlerindendir.

b. Umursamazlık:
Sinik kişiler, çevrelerindeki olaylara ve insanlara karşı genellikle umursamaz bir tavır sergilerler. Her şeyi olduğu gibi kabul ederler.

c. Güvensizlik:
Sinikler, genellikle insanların samimiyetini veya niyetlerini sorgularlar. Başkalarının arkasında gizli planlar olduğuna inanma eğilimindedirler.

d. İnançsızlık:
Sinik bireyler, toplumsal veya dini inançlara karşı genellikle şüpheci bir tutum sergilerler. Toplumun normlarına uymayı reddedebilirler.

Toplum Üzerindeki Etkisi

Sinizm, toplumda hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabilir. Olumlu yönü, sinik kişilerin bazı durumlarda düşündürücü eleştiriler yapabilmesi ve mevcut durumları sorgulayarak toplumsal değişime katkı sağlayabilmesidir. Öte yandan, sinizm, olumsuz bir atmosfer yaratarak sosyal ilişkileri zayıflatabilir ve güvensizlik duygusunu artırabilir. Aşırı sinizm, toplumun dayanışmasını ve olumlu değişimi engelleyebilir.

Bireylerdeki Olası Nedenler

Sinik bir tutumun nedenleri karmaşıktır ve her birey için farklılık gösterebilir. Bazı olası nedenler şunlardır:

a. Hayal Kırıklığı:
Bireyler, yaşadıkları hayal kırıklıkları sonucunda sinizm geliştirebilirler. Sürekli olarak hayal kırıklığına uğramış kişiler, hayata ve insanlara karşı olumsuz bir tutum benimseme eğilimindedirler.

b. Güvensizlik:
Daha önce yaşanan güven ihlalleri veya ihanetler, kişilerde genel bir güvensizlik duygusu yaratabilir ve bu da sinik bir tutumun temelini oluşturabilir.

b. Duygusal Korunma:
Siniklik, bazı bireyler için duygusal bir korunma mekanizması olarak işlev görebilir. Bu şekilde, insanlar hayal kırıklığından veya acı verici deneyimlerden korunmaya çalışabilirler.

d. Algılanan Entropi:
Bazı kişiler, dünyanın ve toplumun karmaşık ve düzensiz olduğunu düşünerek sinik bir tavır sergileyebilirler. Bu, algılanan düzensizlik ve entropi hissinden kaynaklanabilir.

Sinizm, toplumda ve bireylerde farklı şekillerde görülebilen karmaşık bir tutumdur. Kimi zaman eleştirel düşünceyi teşvik ederken, aşırı ve yaygın sinizm, toplumsal ilişkileri zayıflatabilir ve olumlu değişimi engelleyebilir. Sinik bir tutumun nedenleri bireyden bireye farklılık gösterse de olumlu bir tutumun geliştirilmesi için duygusal zekâ, empati ve olumlu düşünce alışkanlıklarının önemi vurgulanmalıdır.

Toplumun sağlıklı işleyişine katkıda bulunmak adına, sinizm yerine olumlu bir bakış açısı ve güven temelli bir tutumun teşvik edilmesi önemlidir.

Haftaya kurumlarda Sinizme neden olan faktörleri ve olası sonuçları kaleme alacağım.

İyi Pazarlar…

Kaynakça

ABRAHAM, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Generic, Social, and General Psychology Monographs , 126(3), 269-292.

ANDERSSON, L. M., & BATEMAN, T. S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Behavior, 18(5), 449-469.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir