Pazar…Pazar… 2023/497

Pazar…Pazar…

KURUMLARDA SİNİZME NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Geçen hafta Sinizmin ne olduğunu, toplumda ve bireylerdeki olası nedenleri yazmıştım. Bu haftaki yazımda ise, kurumlarda Sinizme neden olan faktörleri ve nasıl engelleneceğini kaleme alacağım.

Özetle, Sinizm çalışanların iş yerindeki kurum kültürü, liderlik tarzı, iş ortamı veya diğer etkenler nedeniyle işlerine karşı olumsuz bir tavır veya hoşnutsuzluk geliştirmesi durumudur.

Kurumlarda sinizme neden olan faktörler şunlar olabilir:

1. İletişim eksikliği: Çalışanlar ve yöneticiler arasında açık ve etkili iletişimin eksik olması sinizme yol açabilir. Yanlış veya yetersiz iletişim, çalışanların güvenini ve bağlılığını azaltabilir.
2. Güven eksikliği: Çalışanlar, şirketin yönetimine veya üst düzey yöneticilere güvenmeyebilirler. Güvensizlik, yönetim tarafından alınan kararlara, çalışma politikalarına ve performans ölçüm süreçlerine duyulan şüphe ve inançsızlık şeklinde kendini gösterebilir.
3. Yüksek stres düzeyi: Şirket içinde sürekli yüksek stres altında çalışmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını düşürebilir. Stresli çalışma ortamlarında, çalışanlar kendilerini önemsenmediği veya adil bir şekilde değerlendirilmediği hissine kapılabilirler.
4. Çatışmalar ve rekabet: Şirket içinde çalışanlar arasında rekabet ve çatışmaların yaygın olması, sinizmi körükleyebilir. Çalışanların birbirlerine karşı güvensizlikleri ve olumsuz tutumları, iş birliği ve takım çalışmalarını olumsuz etkileyebilir.
5. Duyarsız liderlik: Liderlerin çalışanların sorunlarına veya görüşlerine ilgisiz veya tepkisiz olması, çalışanlarda sinizme neden olabilir. Adaletli ve duyarlı liderlik, çalışanların kuruma olan inancını artırabilir.
6. Ödüllendirme sistemi eksikliği: Çalışanların performanslarının ödüllendirilmemesi veya takdir edilmemesi, motivasyonlarını düşürebilir ve sinizmi artırabilir.
7. İş yükü ve zaman baskısı: Aşırı çalışma yükü, zaman baskısı ve iş-sosyal hayat dengesinin bozulması, çalışanların olumsuz duygular geliştirmesine yol açabilir.
8. Örgütsel adaletsizlik: İş yerinde adaletsizlik, terfi veya ödül dağıtımında objektif olmamanın algılanması, çalışanlarda sinizm duygularını artırabilir.
9. Karar alma süreçlerine dahil edilmeme: Çalışanların kendilerini karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktan dışlanmış hissetmeleri, sinizme neden olabilir.
10. Sürekli değişim ve belirsizlik: Hızlı ve sürekli değişimlerin olduğu iş ortamlarında, çalışanlar geleceğe dair endişeler geliştirebilir ve sinik bir tutum sergileyebilirler.
11. İşten tatmin eksikliği: Çalışanların işlerinden tatmin olmaması, kurumsal sinizmin temel nedenlerinden biri olabilir.
12. Yetersiz kariyer imkanları: Çalışanlar için kariyer ilerlemesi veya gelişme fırsatlarının sınırlı olması, sinizm duygularını artırabilir.
13. Nepotizm: Kurum ortakları ve üst düzey yöneticilerinin, yapılacak görevlerde yetkinlikleri veya becerileri olmadığı halde, kendi yakınlarını veya akrabalarını göreve getirmeleri. Bu durum, söz konusu görevler için eğitim almış ve yıllarca kurumda görev yapan ve bu görevlere atanmayı bekleyen çalışanlarda ve bağlantılı işlerde çalışanlarda sinizme neden olabilir.
14. Toplumsal algı ve medya etkisi: Bazı kurumlar, toplumda olumsuz bir üne sahip olabilir ve çalışanlar bu algıları içselleştirerek sinik bir tavır geliştirebilirler.

Bu faktörler her kurum için aynı düzeyde olmayabilir ve çalışanların kişisel deneyimleri ve algıları da sinizmi artırabilir.

Şirketlerde sinizmi azaltmak için aşağıdaki yöntemleri uygulamak faydalı olabilir:

• Şeffaflık ve İletişim: Şirket yönetimi, çalışanlarla açık ve dürüst iletişim kurmalıdır. Şirket hedefleri, politikalar ve kararlar hakkında net bilgiler sağlanmalı ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde olunmalıdır. Bu sayede dedikoduların ve spekülasyonların önüne geçilir.
• Ödüllendirme ve Tanıma: Çalışanların çabaları ve katkıları takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Performansın ödüllendirildiği bir sistem, sinizmi azaltabilir ve çalışan motivasyonunu artırabilir.
• Eğitim ve Gelişim: Çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine önem verilmelidir. Şirket içi eğitimler ve gelişim fırsatları sağlanarak çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri desteklenmelidir.
• Kariyer Planlaması: Çalışanlar kurumda ileride alacakları görevler için hazırlanmalı ve kariyerlerini geliştirecek yol haritaları sunulmalıdır.
• Katılımcı Yönetim: Çalışanların fikirleri ve görüşleri dinlenmeli ve şirket kararlarında etkili olabilmeleri için bir ortam yaratılmalıdır. Çalışanların yönetim süreçlerine dahil edilmesi, sinizmi azaltabilir.
• Çalışan Refahı ve İş Dengesi: Çalışanların iş dengesi sağlanmalı ve iş stresi ile başa çıkmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle kurum içinde ve dışında çeşitli etkinlikler düzenlenmelidir. Sağlıklı ve mutlu çalışanlar, sinizmi azaltmada önemli bir faktördür.
• Disiplin ve Adalet: Şirket içinde disiplinli bir çalışma kültürü oluşturulmalıdır. İş yerinde adaletin sağlanması, çalışanların sinizmi azaltmasına yardımcı olacaktır.
• Çatışma Yönetimi: Çalışanlar arasında çıkan çatışmaların hızlı ve adil bir şekilde çözülmesi önemlidir. Etkili çatışma yönetimi, sinizmi azaltabilir ve iş birliğini teşvik edebilir.
• Olumlu Rol Modeller: Şirket içinde olumlu rol modellerin teşvik edilmesi ve örnek alınması, çalışanlar arasında sinizmin azalmasına katkı sağlar.
• Çalışanların Tutkularını Keşfetme: Çalışanların yetenekleri ve tutkuları ile uyumlu görevler verilerek, işleriyle daha bağlantılı hissetmeleri sağlanmalıdır.
• Çalışanların Kişisel İhtiyaçlarına Duyarlılık: Çalışanların kişisel ihtiyaçlarına anlayışlı ve duyarlı bir şekilde yaklaşılmalıdır. Esnek çalışma düzenleri ve iş-yaşam dengesi konusunda destek sağlamak, çalışanların memnuniyetini artırabilir.
• Sorunları Çözmeye Odaklanmak: Olumsuzluklar görmezden gelinmemeli veya küçümsenmemelidir. Kurum içindeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı ve çalışanların şikayetlerine ciddiyetle yaklaşılmalıdır.
• Çalışma Ortamını İyileştirmek: Çalışma ortamını daha keyifli ve destekleyici hale getirmek için çaba gösterilmelidir. Rahat ve hoş bir çalışma alanı, çalışanların mutluluğunu ve iş performansını olumlu yönde etkileyebilir.
• Çalışanların Geri Bildirimini Almak: Çalışanlardan düzenli olarak geri bildim alınmalı ve kurumun güçlü yönleri korunmalı ve zayıf yönleri ise geliştirilmelidir.
• Takım Çalışması ve İş birliğini Destekleme: Takım çalışmaları teşvik edilmeli ve çalışanlar arasındaki iş birliğini desteklenmelidir. Birlikte çalışma, sinizmi azaltmada önemli bir rol oynayabilir.
• Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Yardımlar: Topluma ve insanlara yardım veya destek vermek hem kurumun toplumdaki algısını olumlu yönde artırır hem de çalışanlar böyle projelerin paydaşı olmaktan mutluluk duyarlar.

Kurumlarda sinizmi azaltmak, çalışanların motivasyonunu artırır, çalışma ortamını daha olumlu hale getirir, iş verimliliğini yükseltir, iş kalitesini yükseltir, müşteri memnuniyeti elde edilir ve yeni yeteneklerin kuruma başvurmalarını sağlar.

Kaynakça

ABRAHAM, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Generic, Social, and General Psychology Monographs , 126(3), 269-292.

ANDERSSON, L. M., & BATEMAN, T. S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Behavior, 18(5), 449-469.

DEAN, J. W., BRANDES, P., & DHARWADKAR, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review , 23(2), 341-352.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir