Pazar…Pazar… 2022/459

Pazar…Pazar…

HOSHİN KANRİ YAKLAŞIMI

Japon şirketlerinin tüm dünyada elde ettikleri başarıları görülünce, başta batılı şirketler olmak üzere, benimsemiş oldukları felsefeleri, belirledikleri stratejileri ve yapmış oldukları uygulamaları mercek altına alınmıştır. Bugün işletmelerde kullanılan birçok strateji, yöntem veya kontrol sistemlerinin temelinde Japon şirketlerinin felsefeleri bulunmaktadır.

Daha sonra birçok yönetim modeline örnek teşkil eden, “Hoshin Kanri”nin açılımı sözcük anlamı ile şöyle ifade edilebilir:

Ho: Yön
Shin: İğne (Yönü göstermek için kullanılan pusulanın iğnesinden yansıyan ışık)
Kan: Kontrol
Ri: Mantık

Anlaşılacağı gibi, Hoshin Kanri, bir işletmenin stratejik yönünü belirmesi, bunun tüm işletme içinde yayılması, uygulanması ve sonuçların da mantıklı bir şekilde kontrol edilmesi olarak tanımlanmıştır.

Bir işletmenin, üst yönetim tarafından belirlenen hedeflerine ulaşmayı sağlayacak stratejilerin, planların ve taktiklerin bütüncül olarak ele alınması, tüm işletme içinde benimsenerek uygulanması, günlük işlerin uzun soluklu hedeflerle uyum içinde olmasını sağlamak Hoshin Kanri yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Genelde üst yönetimin belirlediği hedefler ve stratejiler, alt departmanlar tarafından yeteri bilinmemekte ve doğal olarak da benimsenmemektedir. Oysa, en alt departmanın da hedefler konusunda detaylı olarak bilgilendirilmesi, buna göre günlük işlerin bile planlanması ve uygulanması, toplamda hedeflere ulaşmayı sağlayacaktır. Yani, işletme bir bütün olarak hareket etmelidir. Ancak bu yaklaşımla, bir işletme belirlemiş olduğu hedefe ulaşabilir. Aksi takdirde, operasyonda uygulamaların tam yapılmaması veya hatalara açık olması, işletmenin ana hedefine ulaşmasını engelleyebilir.

Hoshin Kanri yaklaşımının 7 temel adımını aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:

1) Organizasyonel Vizyonu (Hedefi) belirlemek,
2) 3 veya 5 yıllık Stratejik Planı oluşturmak,
3) Bu hedefe ulaşmak için yıllık hedefleri belirlemek,
4) Hedefleri departmanlara dağıtmak, stratejileri aktarmak, bilgilendirmek, eğitmek,
5) Uygulamaya geçmek,
6) Aylık olarak düzenli kontrol etmek, sapmaları belirlemek ve düzeltmek,
7) Yıllık kontrol yapmak.

Eğer, bir işletmede Hoshin Kanri yaklaşımı benimsenir ve uygulanırsa;

• Üst düzey yöneticiler tarafından belirlenmiş hedefler tümden gelim yöntemi ile tüm birimlere yayılır ve tüm birimler stratejik performans kriterlerine uygun hareket eder, kaynaklar verimli kullanılır, yani herkes aynı şarkıyı aynı tonda söyler;
• Tüm birimler arasında çok etkin iletişim kurulmuş olur, yani herkes aynı pencereden bakar,
• Günlük faaliyetler, ana hedefe ulaşmak için gerekli stratejilerle uyumlu hale gelir, yani gereksiz ve işe yaramayan işler elemine edilir, işler anlamlı hale gelir,
• Günlük işlerde problemler daha hızlı çözülür ve departmanlar arasındaki çatışmalar azalır, yani engellere değil, hedefe odaklanılır,
• İşletmenin her departmanında PUKÖ döngüsü uygulanabilir. Yani, planla, uygula, kontrol et, önlem al.

Kaynakça:

WITCHER, B. J., ve SUM CHAU, V. (2007), “Balanced scorecard and hoshin kanri: dynamic capabilities for managing strategic fit“. Management Decision.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir