Pazar…Pazar… 2022/451

Pazar…Pazar…

EKİP OLMAK YA DA OLAMAMAK

İşletmelerin başarıları, tek kişinin ya da sadece bir departmanın performansına bağlı değildir; işletmelerin başarıları tüm departmanlardaki tüm çalışanların başarılarına bağlıdır. Güçlerin, çabaların, yeteneklerin uyum içerisinde birleştirilmesi için ekip çalışması gerekmektedir. Çağdaş yönetim anlayışı “Ekip Çalışmasını” zorunlu hale getirmektedir. Birlikte yönetim anlayışı olan çağdaş işletmelerde ekip çalışmasını oluşturmak daha kolaydır.

Bilindiği gibi; “Ekip” belirli bir ortak yararı sağlamak üzere veya ortak bir amacı başarmak için iki veya daha fazla kişiden oluşan gruptur. Ekip; etkinliğe katılan ve geri planda bulunup onlara destek veren bütün kişileri içerir. Ekipleri oluşturan ve bir arada tutabilen en önemli unsur “Ekip Ruhu”dur. Ekip ruhunu oluşturan ekiplerde, strese karşı direnç, kendi çıkarını düşünmeme, organizasyon becerisi, etkili iletişim, güven, motivasyon, bilgelik, geniş vizyon ve alçak gönüllülük bulunur.

Ekip, öncelikle işletmenin amaçlarını ve nasıl ulaşacaklarını bilmelidir.

Ekip oluşumunda aşağıdaki amaçlar ön plana çıkar:

• İşletmenin gelişmesine katkıda bulunmak,
• İşyerini yaşanmaya değer, anlamlı bir ortam haline getirmek,
• İnsana saygıyı artırmak ve iş gücünü sonsuz yeteneklerinden tam olarak yararlanmayı sağlamak,
• Motivasyonu yükseltmek,
• İlk kademe yöneticilerinin liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi,
• Yönetim ile iş gören arasındaki iletişimin geliştirilmesi,
• Giderek yükselen maliyetlerin düşürülmesi,
• Ast – üst arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi,
• İş görenlerin problem çözme konusundaki yeteneklerinin geliştirilmesi,
• Grup çalışması anlayışını yerleştirerek, sinerji etkisi yaratmak,
• İş güvenliği bilincini artırmak,
• Problemleri çözmek ve isabetli kararlar almak,
• Kişisel ilişkileri düzeltmek,
• İş görenleri gereksiz yakın gözetimden kurtarmak,
• İş görenlerin yaptıkları işin tüm süreçlerine hakim olmalarını sağlamak.

Ekipler neler yaparlar ve sonuçları ne olur?

• Ekibin parçası olmak iş görenleri rahatlatır,
• Ekibe katılmak, üyelere benlik saygısı, kabul ve kendini gerçekleştirme şansı verir,
• Var olan süreçleri geliştirirler,
• Katıldıkları kararları uygularlar,
• Etkinlik ve verimlilik artar,
• Yeni ürün ve hizmetler için fikirler geliştirirler,
• Belirgin problemleri çözerler,
• İş görenlerin işlerinden aldıkları tatmini artırır,
• Hiyerarşik baskıları azaltır,
• Ekip çalışmasında başarılar birlikte kutlanır, başarısızlıktan birlikte ders çıkartılır.

Ekip olabilmek için ne yapılmalıdır?

• Çalışmanın nihai hedefi önceden belirlenmiş olmalıdır,
• Ekipteki elemanlar hiyerarşik düzendeki konumlarına bakılmaksızın birbirlerini çalışma arkadaşı olarak kabul etmeli ve çıkar çatışmasına yol açacak bir ortam bulunmamalıdır,
• Ekip elemanları, farklı alanlarda uzmanlıklara sahip olmalı ve birbirlerini tamamlayıcı özellikte olmalıdırlar,
• Ekipte görev dağılımı olmalıdır,
• Fikirler düzenli olarak açıklanmalı, anlaşmazlıklar örtbas edilmemelidir; aksine ortaya konmalı ve tartışılmalıdır,
• Fikir ayrılıkları, farklı bilgi kaynakları ve düşünme tarzları olarak kabul edilmelidir,
• Eleştiri her zaman olmalı, ancak suçlama olmamalıdır,
• Öğrenme gereksinimi her zaman açıkça belirtilmelidir,
• Bilgiler sürekli paylaşılmalıdır,
• Tüm dokümanlar, her zaman ekipteki herkesin kullanımına açık olmalıdır,
• Kararlar mümkün olduğunca oy birliğiyle alınmalıdır,
• Hiç kimse, daha önceden kararlaştırılmamış bir işi, ekip üyelerinin hepsini haberdar etmeden ve onaylarını almadan yapmamalıdır,
• Herkesin yapacağı işler, diğerlerinin gözlemlerine açık olmalıdır,
• Kararlar, tartışmalar ve çalışma sonuçları düzenli olarak kâğıda dökülerek tablo ve çizelgelerle kolay anlaşılır şekle dönüştürülmelidir,
• Değişiklikler ve hedeften sapmalardan tüm ekip üyeleri haberdar edilir ve yeni durum hep beraber değerlendirilmelidir,
• Kurallara kesinlikle uyulmalıdır,
• Gerektiğinde kurallar üzerinde yeniden tartışma yapılabilmelidir.

İşletmelerde amaçlara ulaşabilmenin yolu, ekipler oluşturmak ve ekipler arasında sağlıklı iletişim kurmaktan geçer. Bireyselliğin ön plana çıktığı işletmelerde, başarının elde edilmesi kişisel performanslara bağlı olur ve bu şekilde elde edilen başarılar da sürdürülebilir olamaz.

İyi Pazarlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir